Sunshine Property Sp. z o.o.

ul. Lubicz 9, 31-034 Kraków, Poland

tel. PL: +49 503 128 319 | UK: 0044 7955386849

Menu

Property Development

Lubicz 9/9A Kraków

Istniejący Budynek – Lubicz 9

photo 3

photo 3a

PRZEBUDOWA WRAZ Z NADBUDOWĄ BUDYNEKU MIESZKANIOWO – USŁUGOWEGO PRZY UL. LUBICZ 9 W KRAKOWIE

 1.1. STAN ISTNIEJĄCY

Działka na której znajduje się istniejący budynek położona jest w części historycznej układu urbanistycznego Wesołej, objętego ochrona konserwatorską. Budynek jest lekko cofnięty od wyraźnie wyznaczonej linii zabudowy ul. Lubicz i ul. Radziwiłłowskiej i wybudowany na planie prostokąta, istniejący budynek posiada III kondygnacje nadziemne oraz nieużytkowe poddasze oraz jest w całości podpiwniczony. Dach istniejącego budynku jest czterospadowy o różnych kątach spadku 21° i 30 ° z pokryciem blachą cynkową. Więźba dachowa o tradycyjnej konstrukcji ciesielskiej. Komunikację wewnątrz budynku zapewniają dwa wejścia do budynku w elewacji frontowej , trzecie w elewacji bocznej (od strony torów kolejowych) czwarte w elewacji tylnej.

Komunikacja wew. Zapewniona jest przez dwubiegową klatkę schodową zlokalizowana w części tylnej budynku. Klatka posiada konstrukcję żeliwna a w części piwnicznej wsparta jest na sklepieniach ceglanych. Biegi w części naziemnej wykonane są z drewna, w części podziemnej ceramiczne. Klatka charakteryzuje się dekoracyjnym detalem balustrady i elementów konstrukcyjnych.

 1.2. ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNE

Koncepcję projektu wykonano w oparciu o wytyczne inwestora, program konserwatorski, pozwolenie na remont i przebudowę istniejącego budynku oraz decyzję WZ. Koncepcja zakłada zlokalizowanie lokali usługowych na najniższych kondygnacjach tj .w części piwnicznej oraz na parterze.

W piwnicach zlokalizowana jest większość pomieszczeń technicznych ( m.in. stacja trafo, pom. przyłączy wod.-kan oraz gazu, pom. HVAC, przepompownia , oraz pom. elektryczne.)

Na parterze w celu uzyskania otwartej przestrzeni biurowej planuje się wyburzenie odcinków ścian nośnych i wykonanie stalowych podciągów wspieranych na dodatkowych żelbetowych pilastrach istniejących wątków ścian.

Na piętrze I, II zaplanowano funkcję mieszkaniową w oparciu o istniejący układ ścian nośnych. Na obudowywanym kondygnacjach ( piętro III i IV) zaplanowano również funkcję mieszkaniową. Na kondygnacji IV – poddasze znajdować się będzie także pom. techniczne –kotłownia.

Pięto III i IV przekryte będzie nowo – projektowanym dachem mansardowym o zmiennym nachyleni u połaci dachowych. Kalenica dachu zgodnie z zapisami w WZ będzie na poziomie 22 m.

Planuje się zachowanie sklepienia nad piwnicą oraz wymianę pozostałych, istniejący stropów drewnianych, z zachowaniem ich dotychczasowych poziomów.

Pozwoli to zwiększyć izolację akustyczną oraz zachować wysokość kondygnacji na min. 3 m netto ( oprócz kondygnacji poddasza)

Komunikację pionowa zapewniono w oparciu o istniejącą klatkę schodową ( po zabezpieczeniu jej przeciwpożarowo) i projektowane nad nimi biegi do dodatkowych kondygnacji , zaprojektowano również windę, komunikująca wszystkie kondygnacje oraz zapewniającą dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Nad klatką zaprojektowano świetlik stalowy. 

Lokale usługowe dostępne będą również bezpośrednio od strony elewacji frontowej – dwa wejścia na poziom parteru oraz jedno na poziomie piwnicy – 

Lokal usługowy na parterze dostępne będą również poprzez wejście boczne od elewacji wschodniej.

Planuje się uporządkować teren wokół budynku z możliwością zakomponowania elementów małej architektury i zieleni w pojemnikach (ze względu na duże zagęszczenie istniejących i planowanych sieci do budynku istniejącego i nowo projektowanego budynku na działce 7/2).

Miejsca postojowe zostaną zapewnione poza granicami działki.

photo 4

photo 5 

Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr 7/2 - 2284,0 m2

Dach trójspadowy o wysokości kalenicy taka sama jak kalenica oficyny ul. Radziwiłłowska 27.

Projektowany budynek jest podpiwniczony, fundamenty nie wymagają odwodnienia i są zaprojektowane powyżej leja depresji, zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego wnioskodawca jest właścicielem. Przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne w projektowanym obrysie kondygnacji podziemnej.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego p.n. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, przyłączem wody i kanalizacji, gazu i energii elektrycznej wraz wewnętrznymi instalacjami wod.- kan., gaz, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej na dz.nr 7 , 147 obr.2 Śródmieście przy ul. Lubicz w Krakowie nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi Zapewniono ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także przed

zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.